Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Öncü Akgül

Öncü Akgül,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde tamamlayan Dr. Öncü Akgül, Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında tamamladı. Doktora eğitimini ise 2018 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinin Mikrobiyoloji Laboratuvarının rutin çalışmalarında 6 yıl görev aldı. Doktora eğitimini anaerop bakteriler ve direnç mekanizmaları üzerinde yaptı. ESCMID’in bir avrupa projesinde de yer alan Dr. Öncü Akgül, Antimikrobik Kemoterapi Günleri’nde yaptığı başka bir çalışmayla ikincilik ödülü aldı. Dr. Öncü Akgül, 2019 yılı Kasım ayı itibariyle İstinye Üniversitesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın akademik kadrosunda yeralmaktadır.

Araştırma Alanları: Anaerobik bakteriler, Antibiyotik duyarlılık , Bakteri identifikasyonu , Bakteriyel virülans faktörleri, Patojen mayalar

Temel Alanları: Tıbbi Mikrobiyoloji, 

2021 - Frequency and associated factors for carbapenem-non-susceptible Bacteroides fragilis group bacteria colonization in hospitalized patients: Case control study in a university hospital in Turkey
Ulger Toprak Nurver, AKGÜL ÖNCÜ, ÖZAYDIN AYŞE NİLÜFER, Altınkanat Gelmez Gülşen, SAYIN ELVAN, SİLİ ULUHAN, KORTEN VOLKAN, soyletir güner. Indian Journal of Medical Microbiology,
2020 - Detection of beta-lactamase production in clinical Prevotella species by MALDI-TOF MS method
ULGER TOPRAK NURVER, AKGÜL ÖNCÜ, SOKİ JOZSEF, SÖYLETİR GÜNER, NAGY ELISABETH, LEITNER EVA, VYBO İNGRİD, TRİPKOVİC VESNA, JUSTESEN ULRIC, BAHAR TOKMAN HRİSİ, JEAN PIERRE HELENA, STİNGU SUZANA C, RODLOFF ARNE C, PAPARASKEVAS JOSEPH, URBAN EDIT, JAMAL VAFAA, ROTIMI VINCENT O, WELOO ALİDA C M, JEVERICA SAMO, KÜLEKÇİ HATİCE GÜVEN, TREFOR MORRIS, JEAN PIERRE HELENA, JEAN PIERRE HELENA, JEAN PIERRE HELENA, JEAN PIERRE HELENA, JEAN-PIERRE HELENE, JEAN PIERRE HELENA, STINGU SUZANA C, STINGU SUZANA C, STINGU SUZANA C. ANAEROBE, 102240-2.
2020 - Detection of beta-lactamase production in clinical Prevotella species by MALDI-TOF MS method
ÜLGER NURVER, AKGÜL ÖNCÜ, Soki Jozsef, soyletir güner, Nagy Elizabeth. Anaerobe, 65(),
2020 - İstanbul’da İki Merkeze ait Prevotella TürlerininGradiyent Test Yöntemiyle BelirlenenAntimikrobiyal İlaç Duyarlılığı
ÜLGER NURVER,AKGÜL ÖNCÜ,Külekçi Güven,soyletir güner. Mikrobiyoloji Bülteni, 2(54), 246-256.
2020 - Patojen Gram-Pozitif Anaerop KoklarınAntimikrobiyal İlaçlara Duyarlılıkları:Türkiye’den Bir Üniversite Hastanesi Verileri
AKGÜL ÖNCÜ,soyletir güner,ÜLGER NURVER. Mikrobiyoloji Bülteni, 3(54), 404-417.
2018 - Performance of mass spectrometric identification of clinical Prevotella species using the VITEK MS system: A prospective multi-center study
ÜLGER NURVER,Alida Veloo,urban edit,Wybo Ingrid,Justesen Ulrik S,Jean-Pierre Helene,Morris Trefor,AKGÜL ÖNCÜ,Kulekci Guven,Soyletir Guner,Elisabeth Nagy. Anaerobe, 54(), 205-209.
2018 - A multicenter survey of antimicrobial susceptibility of Prevotella species as determined by Etest methodology
ÜLGER NURVER,veloo Alida,urban edit,Wybo Ingrid,Justesen Ulrik S,Jean-Pierre Helene,Morris Trefor,AKGÜL ÖNCÜ,Kulekci Guven,söyletir güner,Nagy Elisabeth. Anaerobe, 52(), 9-15.
2017 - Screening of rectal swabs for carbapenem non-susceptible Bacteroides fragilis group bacteria in hospitalized children
Karaaslan Ayşe,ÜLGER NURVER,akkoç gülşen,AKGÜL ÖNCÜ,Kepenekli Kadayifci Eda,Öcal Demir Sevliya,Nurhayat Yakut,Atıcı Serkan,Soysal Ahmet,Bakır Mustafa,soyletir güner. The journal of child, 4(17), 169-173.
2016 - In Vitro Evaluation of Planktonic Growth on Experimental Cement-Retained Titanium Surfaces
BALCI NUR,ÇAKAN UMUT,AKGÜL ÖNCÜ,AKSU MEHMET BURAK,ÜLGER NURVER. Medical Science Monitor, 22(), 1180-1185.
2011 - Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde İzole EdilenClostridium difficile Kökenlerinin AntibiyotiklereDirenç Durumu
ÜLGER NURVER,İLKİ ZEYNEP ARZU,AKGÜL ÖNCÜ,soyletir güner. Clinical and Experimental Health Sciences (MÜSBED), 3(1), 162-165.
2009 - Hypertonic Sabouraud Dextrose Agar as a Substrate for Differentiation of Candida dubliniensis
AKGÜL ÖNCÜ,Cerikçioğlu Nilgün. Mycopathologia, 167(6), 357-359.
(2014), "Poster ödülü", "Mesleki Dernekler", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti", Diğer
"Bacteroides fragilis izolatlarında Quorum Sensing aracılı uyarımın karbapenem direncine etkisinin araştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Anaerop kan kültür şişeleri kullanılmalı mı? Gereksiz mi?", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji",
"ÜREMESIZ KAN KÜLTÜR ŞIŞELERINDEN KÖR PASAJ YAPILMASI: GEREKLI MI?", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Klinik örneklerden izole edilen Bacteroides türlerinin beta laktam grubu antibiyotiklere direnç durumunun belirlenmesi ve dirençten sorumlu genlerin araştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"European surveillance study on antimicrobial susceptibility of Prevotella species", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Antimicrobial susceptibility of pathogenıc gram-positive anaerobıc cocci, data of a university hospital in Turkey", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Comparative evaluation of semi-automated and automated systems for identification of clinically relevant gram positive anaerobic cocci", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji",
"İki merkezden, klinik örneklerden izole edilen Prevotella izolatlarının tür düzeyinde dağılımı ve antibiyotiklere duyarlılık profilleri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"GDH pozitif, toksin a/b testi şüpheli veya negatif hastalarda C.difficile tanısında kültür ve toksijenik kültürün önemi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Clostridium difficile enfeksiyonunda glutamat dehidrogenaz ve toksin a/b testlerinin tanı değeri ve maliyet etkinliği", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Campylobacter spp. kökenlerinde antibiyotiklere direnç verileri izlenimi: 2014-2016", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
(2020), "Gram pozitif anaerop kokların antibiyotiklere duyarlılık profiller", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Üremesiz kan kültür şişelerinden kör pasaj gerekli mi?", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Bacteroides fragilis izolatlarından Quorum Sensing aracılı uyarımın karbapenem direncine etkisinin araştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
(2018), "Performance of mass spectrometric identification of clinical Prevotella species using the VITEK MS system: a prospective multi-centre Study", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
(2018), "European surveillance study on antimicrobial susceptibility of Prevotella species", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Is blind passage from nonsignalling blood culture bottles necessary?", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Antimicrobial susceptibility of pathogenıc gram-positive anaerobıc cocci, data of a university hospital in Turkey", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Comparatıve evaluatıon of semı-automated and automated systems for ıdentıfıcatıon of clınıcally relevant gram posıtıve anaerobıc coccı.", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",