Faculty of Medicine

Academic Members

Öncü Akgül

Öncü Akgül,  Faculty Member, PhD

CV
Öğretim Üyesi

Oncu Akgul who completed his undergraduate education at Gazi University Faculty of Science and Letters, Biology Department and her master's degree in Marmara University Faculty of Medicine, Department of Microbiology and Clinical Microbiology. SHe completed her doctorate education in 2018 at Marmara University Faculty of Medicine, Medical Microbiology Department. SHe worked 6 years in the routine work of the Microbiology Laboratory of Marmara University Medical Faculty Hospital. SHe did her doctorate education on anaerobic bacteria and resistance mechanisms. SHe also took part in a European project of ESCMID. Oncu Akgül was awarded the second prize for another study she did on Antimicrobial Chemotherapy Days. Dr. Oncu Akgül has been working in the academic staff of Istinye University, Department of Microbiology and Clinical Microbiology as of November 2019

Research Areas: Pathogene yeast, Anaerobic bacteria, Bacterial identification, Antibiotic Resistance , Bacterial virulance factories

Main Areas: Tıbbi Mikrobiyoloji, 

2021 - Frequency and associated factors for carbapenem-non-susceptible Bacteroides fragilis group bacteria colonization in hospitalized patients: Case control study in a university hospital in Turkey
Ülger Toprak Nurver, AKGÜL ÖNCÜ, BİLGİN HÜSEYİN, ÖZAYDIN AYŞE NİLÜFER, ALTINKANAT GELMEZ GÜLŞEN, SAYIN ELVAN, SİLİ ULUHAN, KORTEN VOLKAN, SÖYLEDİR GÜNER. Indian Journal of Medical Microbiology, 39(),
2021 - Frequency and associated factors for carbapenem-non-susceptible Bacteroides fragilis group bacteria colonization in hospitalized patients: Case control study in a university hospital in Turkey
Ulger Toprak Nurver, AKGÜL ÖNCÜ, ÖZAYDIN AYŞE NİLÜFER, Altınkanat Gelmez Gülşen, SAYIN ELVAN, SİLİ ULUHAN, KORTEN VOLKAN, soyletir güner. Indian Journal of Medical Microbiology,
2020 - Detection of beta-lactamase production in clinical Prevotella species by MALDI-TOF MS method
ÜLGER NURVER, AKGÜL ÖNCÜ, Soki Jozsef, soyletir güner, Nagy Elizabeth. Anaerobe, 65(),
2020 - İstanbul’da İki Merkeze ait Prevotella TürlerininGradiyent Test Yöntemiyle BelirlenenAntimikrobiyal İlaç Duyarlılığı
ÜLGER NURVER,AKGÜL ÖNCÜ,Külekçi Güven,soyletir güner. Mikrobiyoloji Bülteni, 2(54), 246-256.
2020 - Detection of beta-lactamase production in clinical Prevotella species by MALDI-TOF MS method
ÜLGER NURVER, AKGÜL ÖNCÜ, Soki Jozsef, SÖYLEDİR GÜNER, Nagy Elisabeth, ESGAI ESCMID Study Group for Anaerobic Infections. Anaerobe, 65(),
2020 - Patojen Gram-Pozitif Anaerop KoklarınAntimikrobiyal İlaçlara Duyarlılıkları:Türkiye’den Bir Üniversite Hastanesi Verileri
AKGÜL ÖNCÜ,soyletir güner,ÜLGER NURVER. Mikrobiyoloji Bülteni, 3(54), 404-417.
2018 - Performance of mass spectrometric identification of clinical Prevotella species using the VITEK MS system: A prospective multi-center study
ÜLGER NURVER,Alida Veloo,urban edit,Wybo Ingrid,Justesen Ulrik S,Jean-Pierre Helene,Morris Trefor,AKGÜL ÖNCÜ,Kulekci Guven,Soyletir Guner,Elisabeth Nagy. Anaerobe, 54(), 205-209.
2018 - A multicenter survey of antimicrobial susceptibility of Prevotella species as determined by Etest methodology
ÜLGER NURVER,veloo Alida,urban edit,Wybo Ingrid,Justesen Ulrik S,Jean-Pierre Helene,Morris Trefor,AKGÜL ÖNCÜ,Kulekci Guven,söyletir güner,Nagy Elisabeth. Anaerobe, 52(), 9-15.
2017 - Screening of rectal swabs for carbapenem non-susceptible Bacteroides fragilis group bacteria in hospitalized children
Karaaslan Ayşe,ÜLGER NURVER,akkoç gülşen,AKGÜL ÖNCÜ,Kepenekli Kadayifci Eda,Öcal Demir Sevliya,Nurhayat Yakut,Atıcı Serkan,Soysal Ahmet,Bakır Mustafa,soyletir güner. The journal of child, 4(17), 169-173.
2016 - In Vitro Evaluation of Planktonic Growth on Experimental Cement-Retained Titanium Surfaces
BALCI NUR,ÇAKAN UMUT,AKGÜL ÖNCÜ,AKSU MEHMET BURAK,ÜLGER NURVER. Medical Science Monitor, 22(), 1180-1185.
2011 - Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde İzole EdilenClostridium difficile Kökenlerinin AntibiyotiklereDirenç Durumu
ÜLGER NURVER,İLKİ ZEYNEP ARZU,AKGÜL ÖNCÜ,soyletir güner. Clinical and Experimental Health Sciences (MÜSBED), 3(1), 162-165.
2009 - Hypertonic Sabouraud Dextrose Agar as a Substrate for Differentiation of Candida dubliniensis
AKGÜL ÖNCÜ,Cerikçioğlu Nilgün. Mycopathologia, 167(6), 357-359.
(2014), "Poster ödülü", "Mesleki Dernekler", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti", Diğer
"Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Klinik örneklerden izole edilen Bacteroides türlerinin beta laktam grubu antibiyotiklere direnç durumunun belirlenmesi ve dirençten sorumlu genlerin araştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"European surveillance study on antimicrobial susceptibility of Prevotella species", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Antimicrobial susceptibility of pathogenıc gram-positive anaerobıc cocci, data of a university hospital in Turkey", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Comparative evaluation of semi-automated and automated systems for identification of clinically relevant gram positive anaerobic cocci", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji",
"İki merkezden, klinik örneklerden izole edilen Prevotella izolatlarının tür düzeyinde dağılımı ve antibiyotiklere duyarlılık profilleri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"GDH pozitif, toksin a/b testi şüpheli veya negatif hastalarda C.difficile tanısında kültür ve toksijenik kültürün önemi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Clostridium difficile enfeksiyonunda glutamat dehidrogenaz ve toksin a/b testlerinin tanı değeri ve maliyet etkinliği", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Campylobacter spp. kökenlerinde antibiyotiklere direnç verileri izlenimi: 2014-2016", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
(2020), "Gram pozitif anaerop kokların antibiyotiklere duyarlılık profiller", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Üremesiz kan kültür şişelerinden kör pasaj gerekli mi?", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Bacteroides fragilis izolatlarından Quorum Sensing aracılı uyarımın karbapenem direncine etkisinin araştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
(2018), "Performance of mass spectrometric identification of clinical Prevotella species using the VITEK MS system: a prospective multi-centre Study", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
(2018), "European surveillance study on antimicrobial susceptibility of Prevotella species", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Is blind passage from nonsignalling blood culture bottles necessary?", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Antimicrobial susceptibility of pathogenıc gram-positive anaerobıc cocci, data of a university hospital in Turkey", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Comparatıve evaluatıon of semı-automated and automated systems for ıdentıfıcatıon of clınıcally relevant gram posıtıve anaerobıc coccı.", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",