Tıp Fakültesi

Amaçlar ve Hedefler

 


AMAÇLAR ve HEDEFLER


İSÜ Tıp Fakültesi Stratejik Amaç (SA) ve Stratejik Hedefleri (SH) (I) Eğitim Öğretim, (II) Araştırma ve Bilimsel Çalışmalar, (III) Topluma Yönelik Hizmet, (IV) Paydaşlarla İlişkiler, (V) Kurumsal ve Akademik Gelişim ve (VI) Uluslararasılaşma olmak üzere altı stratejik alan altında gruplandırılmış, üniversitemizin amaç ve hedefleri ile uyumlu, fakültemizi vizyonuna doğru güçlü adımlarla yürümesini destekleyecek şekilde, İSÜ Tıp Fakültesinin ihtiyaçları ve öncelikli konuları, GZFT analizi ve paydaş görüşleri ışığında belirlenmiştir. 


STRATEJİK ALAN I: Eğitim Öğretim


SA 1. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin niteliğinin sürekli ve sürdürülebilir gelişimi


SH 1.2. Ölçme değerlendirmenin geçerli, güvenilir ve çıktı hedefli yapısını güçlendirmek

SH 1.3. Eğitimin öğrenci merkezli yapısını ve öğrenci merkezli uygulamaları güçlendirmek

SH 1.4. Eğitim ortamlarını, materyallerini geliştirmek ve eğitimde teknoloji kullanımını güçlendirmek

SH 1.5. Program değerlendirme ve sürekli iyileştirme süreçlerini güçlendirmek

SH 1.6. Eğitim programının toplum odaklı ve topluma dayalı özelliklerini güçlendirmek

SH 1.7. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin TEPDAD tarafından akredite edilmesini ve akreditasyon süreçlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak


SA 2. Mezuniyet sonrası tıp eğitiminin nicelik ve niteliğinin sürdürülebilir gelişimi


SH 2.1. Nitelikli ve sürdürülebilir yüksek lisans ve doktora programları açmak

SH 2.2. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarında sürdürülebilir niteliği sağlamak

SH 2.3. Sürekli Tıp Eğitimi (CME) kapsamında nitelikli sertifika programları düzenlemek 


STRATEJİK ALAN II: Araştırma ve Bilimsel Çalışmalar


SA 3. Araştırma ve bilimsel çalışmaların nicelik ve nitelik açısından geliştirilmesi


SH 3.1. Araştırma üretkenliğini ve yayınların niteliğini artırmak

SH 3.2. Bilimsel araştırma projesi sayı ve niteliği artırmak

SH 3.3. Ulusal ve uluslararası bilimsel iş birliklerini artırmak

SH 3.4. Patent, faydalı model ve tasarımların sayısını artırmak

SH 3.5. Öğrencilerin yer aldığı/düzenlediği araştırma etkinliklerini güçlendirmek


STRATEJİK ALAN III: Topluma Yönelik Hizmet


SA 4. Toplum sağlığına ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak


SH 4.1. Üniversiteye bağlı Eğitim Aile Sağlığı Merkezi (EASM) kurmak

SH 4.2. Fakültemizin bilgi birikimini toplumla paylaşmak


STRATEJİK ALAN IV: Paydaşlarla İlişkiler


SA 5. Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek


SH 5.1. Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmeye yönelik kurumsal iletişim faaliyetlerinin artırmak ve çeşitlendirmek

SH 5.2. Etkin öğrenci katılımının ve iletişimin sürdürülebilirliğini sağlamak


STRATEJİK ALAN V: Kurumsal ve Akademik Gelişim


SA 6. Kurumsal ve akademik gelişimin sürdürülebilirliğini sağlamak


SH 6.1. Kurul, komite, komisyonları, görev tanımlarını ve üye yapılarını yeniden yapılandırmak

SH 6.2. Görsel yönetim sistemi ve iyileştirme süreçlerini yapılandırmak

SH 6.3. Akademik kadroyu yeni nitelikli akademisyenlerin katılımı ile geliştirmek

SH 6.4. Akademik ve idari kadronun gelişimlerini destekleyecek etkinliklere katılımlarını teşvik etmek, yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitimler düzenlemek


STRATEJİK ALAN VI: Uluslararasılaşma


SA 7. Uluslararası değişim programlarını ve iş birliklerini geliştirmek


SH 7.1. Uluslararası ortak proje, protokol sayılarını artırmak

SH 7.2. Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve akademisyen sayısını artırmak