Faculty of Medicine

Academic Members

Kader  Keskinbora

Kader Keskinbora,  Prof.

Öğretim Üyesi

Öğrenim Durumu Lisans, Tıp Fakültesi, Marmara Üniversitesi, 1990 Tıpta Uzmanlık, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1999 Yan dal, Algoloji, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2012 Akademik Ünvanlar Doçent, Anesteziyoloji ve Reanimasyon (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi), 2010 Yan Dal, Algoloji, 2012 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Keskinbora K. “Anestezi idame ve derlenmesinde sevofluran ve propofolün etkilerinin karşılaştırılması” , İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1998. Danışman: Doç. Dr. Saffet Karaca Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: Keskinbora K, Pekel AF, Aydinli I, “ The use of gabapentin in a 12-year-old boy with cancer pain,” Acta Anaesthesiol Scand, 48, 663-664 (2004). Keskinbora K, Pekel AF, Aydinli I,” Gabapentin and an opioid combination versus opioid alone for the management of neuropathic cancer pain: a randomized open trial,” J Pain Symptom Manage, 34, 183-189 (2007). Aydinli I, Keskinbora K, Pekel AF,”Patient controlled analgesia with tramadol plus metamizol in postoperative analgesia”, Pain Clinic, 19, 77-82 (2007). Keskinbora K, Aydinli I,” A double-blind randomized controlled trial of topiramate and amitriptyline either alone or in combination for the prevention of migraine,” Clin Neurol Neurosurg, 110, 979-984 (2008). Keskinbora K, Aydinli I, “Treatment of neuropathic pain due to sciatic nerve injury following intramuscular injection with gabapentin in a child,” Paediatr Anaesth, 18, 1134-1135 (2008). Keskinbora K, Aydinli I, “Perineural morphine in patients with chronic ischemic lower extremity pain: efficacy and long-term results,” J Anesth, 23, 11-18 (2009). Keskinbora HK, Keskinbora K, Gönen T, “Horner syndrome following venous catheterization for chemotheraphy,” Türkiye Klinikleri J Med Sci, 29, 508-509 (2009). Tasmacioglu B, Aydinli I, Keskinbora K, Pekel AF, Salihoglu T, Sonsuz A, “Effect of intravenous administration of paracetamol on morphine consumption in cancer pain control” Support Care Cancer, DOI 10.1007/s00520-009-06 12-8 (2009). Keskinbora HK, Keskinbora K, A critical review of Ibn Sina (Avicenna) studies: reflections on anatomy, European Journal of Anatomy, 20 (1): xx-xx (2016). Keskinbora K, Keskinbora HK, History of pain: from Avicenna to Melzack, Türkiye Klinikleri J Med Sci, kabul edildi, basımda Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: Pekel AF, Aydinli I, Keskinbora K, “Spinal opioids in noncancer patients”, 18th Annual ESRA Congress, Special Abstract Issue, The International Monitor. 11, Abstract No: 62 (1999). Pekel AF, Aydinli I, Keskinbora K, “Tramadol in cancer pain of children” 18th Annual ESRA Congress, Special Abstract Issue, The International Monitor. 11, Abstract No: 71 (1999). Keskinbora K, Pekel AF, Aydinli I, “Analgesics and antidepressant treatment in acute herpes zoster,” International Association for the Study of Pain, 10th World Congress on Pain, Abstract No: 1256-P172 (2002). Pekel AF, Keskinbora K, Aydinli I, “Management of low back pain, a noninvasive approach with antidepressants,” International Association for the Study of Pain, 10th World Congress on Pain, Abstract No: 120-p116 (2002). Pekel AF, Keskinbora K, Aydinli I, “Intraspinal clonidine in neuropathic pain. Is it an adjunct or the analgesic itself,” 1st World Congress on Regional Anesthesia and Pain Therapy, Special Abstract Issue, The International Monitor. 14, Abstract No: 200 (2002). Keskinbora K, Pekel AF, Bulut M, Aydinli I, “Topiramate in migraine prevention: preliminary results of 13 patients,” 11th World Congress on Pain, Abstract No: 603-p209 (2005). Pekel AF, Keskinbora K, Bulut M, “Topitamate in the treatment of chronic tension headache” International Association for the Study of Pain, 11th World Congress on Pain, Abstract No: 607-p221 (2005). Keskinbora K, Pekel AF, Erkalp K, Bingöl Arda N, Aydinli I, ”Perineural morphine in posterior popliteal sciatic block,” XXIV Annual ESRA Congress, Supplement to Regional Anesthesia and Pain Medicine, 30, Abstract No:253 (2005) Free Papers Keskinbora K, Aydinli I, Pekel AF, “Pulsed radiofrequency of the lumbar medial branch in pain treatment of chronic facet joint arthropathy,” XXV Annual ESRA Congress, Supplement to Regional Anesthesia and Pain Medicine, 31, Abstract No:192 (2006) Free Papers Aydinli I, Keskinbora K, Pekel AF, “Pulsed radiofrequency of the lumbar dorsal root ganglion in the treatment of chronic lumbar degenerative diseases” 5th Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC), Supplement to European Journal of Pain, 10, Abstract No:515 (2006) Keskinbora K, Aydinli I, “Pulsed radiofrequency application in chronic shoulder pain,” International Association for the Study of Pain, 12 th World Congress on Pain, Abstract No: 263 (2008). Keskinbora K, Aydinli I,” Intra-articular application of pulsed radiofrequency for anterior knee pain“ Pain Practice, 9, supplement 1 (5th World Congress, World Institute of Pain), Abstract No: PA52 (2009) Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: Keskinbora K, “Kanserde Ağrı Tedavisi”, Actual Medicine, 11, 62-66 (2003) Keskinbora K, Aydınlı I, “ Kanser dışı kronik ağrıda opioidlerin kullanımı”, Ağrı Bülten/1, 1-2 (2003). Keskinbora K, Aydınlı I, “Tramadol HCL, farmakokinetik ve farmakodinamik özellikler”, Ağrı Bülten/1, 1-2 (2004). Aydinli I, Keskinbora K, “Ağrı patolojisinde yeni yaklaşım immun sistem-sensoryal sistem etkileşimi”, Ağrı, 16, 7-16 (2004). Keskinbora K, “Ağrının fizyopatolojisi”, Stetoskop, Hekimler Yayın Birliği Aylık Tıp Dergisi, 8, 2-4 (2004). Keskinbora K, Aydinli I, “Atipik opioid analjezik: Tramadol”, Ağrı, 18, 5-19 (2006). Keskinbora K, Pekel AF, Aydinli I, “Periferik nöropatik ağrının kontrolünde gabapentin ve amitriptilinin etkinliğinin karşılaştırılması, Ağrı, 18, 34-40 (2006). Keskinbora K, Keskinbora HK, “Ağrı ve tıbbi etik”, Clinic Medicine-Bilimsel ve Güncel Tıp Dergisi, Ağrı Özel Sayısı-2, 4-8 (2007) Aydınlı I, Keskinbora K, “Genetik, ağrı ve analjezi”, Klinik Gelişim, 20, 21-28 (2007). Keskinbora K, Aydinli I, “İskemik ayak ülser debridmanı sırasındaki ağrı tedavisinde epidural blok ile popliteal bloğun karşılaştırılması”, Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 14, 56-61 (2008). Keskinbora K, Aydinli I, Aydemir E, “Akut herpetik nevraljide gabapentin ve gabapentin tramadol kombinasyonunun karşılaştırılması” Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 39: DOİ: 10.2399/ctd.08.00 (2008). Keskinbora K, Aydinli I, “Uzun süreli intratekal morfin+bupivakain infüzyonunda hipotermi, titreme ve terleme,” Anestezi Dergisi, 4: 219-222 (2008). Keskinbora K, Aydınlı I, “Kronik omuz ağrısında pulsed radyofrekansın uzun dönem etkileri” Ağrı, 21, 16-21 (2009) Keskinbora K, Aydınlı I, “Kronik posttorokotomi ağrı tedavisinde gabapentin ve amitriptilinin etkinliğinin karşılaştırılmasının erken dönem sonuçları”, TARD Dergisi, 37, 42-47 (2009). Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: Keskinbora K, Pekel AF, Aydınlı I, “Nöropatik kanser ağrısında gabapentin”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, TARK 2002 Özet kitabı, Kongre Ek Sayısı, Abstract no: AL40 (2002). Pekel AF, Keskinbora K, Helvacı A, Aydınlı I, “Tolerans gelişmiş spinal opioid analjezisinde spinal klonidin seçeneği”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, TARK 2002 Özet kitabı, Kongre Ek Sayısı, Abstract No: AL29 (2002). Keskinbora K, Aydınlı I, Yangın Z, “Periferde pulsed radyofrekans uygulamaları”, 9.Ulusal Ağrı Kongresi, Ağrı, Ek-supplement, 19, 182 (2007). Keskinbora K, Aydınlı I,” Topiramat ve amitriptilinin tek başına veya kombine kullanımının migren profilaksisindeki etkinliği ve emniyeti”, 10. Ulusal Ağrı ve 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Abstract No: 94 (2008). Keskinbora K, Utku U, Pekel AF, Ürkmez S, Bahar M, “Preoperatif, intraoperatif ve postoperatif İV parasetamolün jinekolojik cerrahi sonrası ağrı tedavisine etkisinin karşılaştırılması”, Türk Anesteziyoloji ve reanimasyon Derneği Dergisi, TARK 2008 Bildiri Özetleri, Ek Sayı, 36, (Sözlü Sunum) Abstract No: S-57 (2008). Yazılan ulusal kitaplar: Keskinbora K (editör), Sık Karşılaşılan Ağrılı Hastalıklar. Akademi yayınevi, Istanbul, 2012. ISBN: 978-605-63067-0-9. Yazılan ulusal kitap bölümleri: Keskinbora K, “Postoperatif ağrı tedavisinde nonfarmakolojik yaklaşımlar”, Postoperatif Analjezi, ed. A. Yücel, 77-89, MAVİMER matbacılık, Istanbul, 2004 Keskinbora K, “ Ağrı ve Genetik”, AĞRI, ed. S. Erdine, 49-57, Nobel Tıp Kitabevleri, Istanbul, 2007. Keskinbora K, “Opioid Analjezikler”, AĞRI, ed. S. Erdine, 581-604, Nobel Tıp Kitabevleri, Istanbul, 2007. Keskinbora K, “ Oftalmik Ağrı”, Oftalmoloji ile Kesişen Bilim Dalları, ed. H.K. Keskinbora, 219-239, Nobel Tıp Kitabevleri, Istanbul, 2009. Kronik pelvik ağrı, Kader Keskinbora, KRONİK PELVİK AĞRI (MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM), Engin Oral, A. Taner Usta (editör), Güneş Tıp Kitabeveleri, 2015. Kitap bölümü çevirisi: Keskinbora K, “Opioidler”, Ağrı Tedavisi El Kitabı (Handbooks of Pain Management), ed. R. Melzack ve P.D. Wall, çeviri ed. S. Erdine, 377-396, Güneş Kitabevi, 2006. Keskinbora K, Aydınlı I, “ Akut ve Postoperatif Ağrı” Ağrı Tedavisi El Kitabı (Handbooks of Pain Management), ed. R. Melzack ve P.D. Wall, çeviri ed. S. Erdine, 13-30, Güneş Kitabevi, 2006. Current Pain reports (2006 yılı sayıları) Yayın kurulu üyeliği ve Çevirmenlik Current Pain reports, Turkish Edition, Selected Articles, Volume 1, Number 1 (2006) Current Pain reports, Turkish Edition, Selected Articles, Volume 1, Number 2 (2006) Current Pain reports, Turkish Edition, Selected Articles, Volume 1, Number 3 (2006) Current Pain reports, Turkish Edition, Selected Articles, Volume 1, Number 4 (2006) Davetli Panel Konuşmaları: Chronic Postsurgical Neuropathic pain in Orthopedic Patients: “In sides and besides anaesthesia” paneli. VI International Congress Orthopedic Anesthesia and Pain, Istanbul, 26th April 2007. Percutaneous pain procedures under ultrasounic guidance, Kader Keskinbora, Indoanesthesia congress, 2012, Jakarta Spinal Cord stimulation, Kader Keskinbora, Euroneuro 2014, Istanbul. Spinal cord stimulation, Kader keskinbora, TURKMISS congress, 2014, Istanbul Peripheral nerve stimulation for chronic migraine, Kader Keskinbora, Indoanesthesia congress, 2015, Jakarta New analgesic guidelines, Kader Keskinbora, Indoanesthesia congress, 2016, Jakarta Kanser ağrısının sistemik analjeziklerle kontrolü: “Ağrı” Paneli. Kanser Hastalarında Destek Tedavisi ve Rehabilitasyon Kursu, İstanbul, 7-8 Mart 2003. Santral nöral blok öncesi: Sıvı yüklemesi Faydalı: Elvan ERHAN Faydasız: Kader KESKİNBORA, TARK 2011 kongresi. Kanser Ağrısında İlaçların Yeri - Kader Keskinbora. 13. Ağrı kongresi, 2014 Analjezik kullanım ilkeleri. Kader Keskinbora.13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 2014 Katıldığı eğitim kursları: Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu ve Deney Hayvanları Araştırma ve Üretim Laboratuvarı, 27-28 Eylül 2005. Uluslararası dergi hakemliği: “Pregabalin in the treatment of chronic nociceptive pain: an overview” by Dr Nicoletti Ferdinando, Clinical Drug Investigation (2008). Projeler “Diyabetik hasta topluluğunda diyabetik nöropati ve diyabetik nöropatik ağrı prevalansı” nın izlendiği çok merkezli epidemiyolojik gözlem çalışması, TURNEP projesi, 2004. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler TÜRK TABİBLER BİRLİĞİ TARD (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği) TÜRK ALGOLOJİ DERNEĞİ IASP (International Association for the Study of Pain)